เข้ารับพระราชทาน ปริญญาปรัชญา ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารทั่วไป

       เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 ท่านประธาน รัชนี มหานิยม ประธานบริหารฝ่ายสมาชิก และกรรมการบริหาร บริษัทนีโอไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด เข้ารับพระราชทาน ปริญญาปรัชญา ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง พิจารณาบุคคลที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญา ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ ในสาขาต่างๆ จากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และบำเพ็ญประโยชน์ อย่างดีจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม รวมถึงเป็นผู้ประสบความสำเร็จยอดเยี่ยมในวิชาชีพและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนทั่วไป

       ในการนี้ ท่านประธาน ดร. นพรุจ เวชกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัทนีโอไลฟ์ คุณ พิศิษฐ์ แทนทิว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทนีโอไลฟ์ และผู้บริหารระดับสูงของนีโอไลฟ์ทุกท่าน เข้าร่วมแสดงความยินดี กับ ท่านประธาน ดร. รัชนี มหานิยม อย่างอบอุ่น นับเป็นความภาคภูมิใจของสมาชิกนีโอไลฟ์ และนับเป็นอีกเรื่องดีๆ กับการก้าวไปสู่ปีที่ 12 ของ บริษัทนีโอไลฟ์ อีกด้วย