ประมวลภาพ ท่านประธาน นพรุจ เวชกุล เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณทิต ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ณ วันที่ 01 มีนาคม 2554